คณะศิลปกรรมฯ มทร. ถวายตาลปัตร วัดสิทธิทรงธรรม (วัดสะลวงใน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.) พร้อมด้วย สล็อต ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์, รศ.ลิปิกร มาแก้ว, อ.เนติ พิเคราะห์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย และบุคลากร

นำผลงานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา ถวายแด่พระปัญญา ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาส ณ วัดสิทธิทรงธรรม (วัดสะลวงใน) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ.เนติ พิเคราะห์ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย กล่าวว่า

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำศิลปะบนตาลปัตรมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ลายคำล้านนา (Laikam Lanna) บทเรียน “เทคนิคการสร้างสรรค์ลายคำล้านนา เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุ (stencill) และเทคนิคปิดทองล่องชาด” ผ่านโครงการสืบสานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา

เพื่อสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงานหัตถศิลป์ ศิลปะบนตาลปัตร จำนวน 3 ผลงาน อันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์

ตลอดจนสามารถพัฒนาบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ ผลงานศิลปะบนตาลปัตรที่ได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพุทธศาสนา ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น